มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย" ประจำปี 2563
งาน GSB Smart START UP 2019
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
ประชุมชี้แจงกิจกรรมและทำสัญญาการดำเนินงานในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup
ประชุมเรื่องการจัดการการใช้ประโยชน์ Co-working space ร่วมกับผู้บริหารและและตัวแทนอาจารย์จากคณะต่างๆ
บุคลากรร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
กิจกรรมปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562
ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โครงการนักวิจัยพบภาคเอกชน ครั้งที่ 1
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
กิจกรรมสร้างเครือข่ายและมอบวุฒิบัตรผู้ประกอบการ NEC 59
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาล
โครงการTalent Mobility
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลและนวัตกรรม
พิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation-NEC)
โครงการผู้ประกอบการพบที่ปรึกษาด้านการตลาด


หน้าที่ :