มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
Brain power skill up Platform
RD Facilities Boost Up
แผนงานยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Collaborative Research Program : Co-Research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม
สป.อว. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำ วทน.
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (Startup innovative Business Brotherhood)
กิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง “ระบบนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน” คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
ขอเชิญเข้าร่วม TSU Startup Thailand League Boot Camp ปี 3
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุนชน
ประชาสัมพันธ์การอบรม Train The Trainer
รับสมัคร Project brief ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ ศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม Social Foresight ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development: IRTC)
แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development: IRTC)
แผนงานการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaboration Research Platform)
โครงการส่งเสริมการนำ วทน.
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


หน้าที่ :