สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานลักษณะพิเศษ
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
ผู้บริหาร / บุคลากร
หน่วยงานภายในสำนัก
วีดีทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะฯ
โลโก้สำนัก
 
ผู้บริหาร / บุคลากร กลับหน้าหลัก


ผู้บริหารสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล  อินทระสังขา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

 
 

 

 


อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน


 

นางพิชญ์สินี  จันทรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

         
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะธุรกิจ (TSU-BI)

 

 
นางสาวสุกัลยา  สังข์ทอง

ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ

► โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
► กิจกรรมสร้างความตระหนัก / หลักสูตรในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน
► กิจกรรม Smart Start Company by GSB Start up
► แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Entrepreneurial Ecosystem Development
► แผนงานการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน


 

 


นางสาวลติญา  สว่างอารมย์

ตำแหน่ง  นักพัฒนาธุรกิจ

► กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up

► โครงการ"เส้นทางสู่นวัตวณิชย์" (Research to Market-R2M)
► โครงการ Startup Thailand league

 นางสาวณิศรา ทับทิม

ตำแหน่ง  นักพัฒนาธุรกิจ

►  กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ (ชมรม)

►  กิจกรรม Innovation Club bu GSB Start up
►  กิจกรรม Business Brotherhood
►  TED FUND Certified incubatorกลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม   (
TSU-CLINIC)
    

 


นางนิชมลกานต์  ขุนเพชร

ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยี

►  งานบริหารกลุ่มภารกิจ/งาน Action Plan / OKR และการทำแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจ
► โครงการบ่มเพาะฯ วทน.และหมู่บ้าน วทน.
►  แผนงาน P7

 

 


นางสาวคชาภรณ์  รองเดช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

►  โครงการออมสินยุวพัฒน์
►  โครงการบริการให้คำปรึกษา 
►   งานธุรการ-สารบรรณกลุ่มภารกิจ 

 นางสาวอังคณา นวลจันทร์

ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

►  
โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (SID)

 นางสาวณพิชญา เชิญพันธกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

►  งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มภารกิจ


 


กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ (
TSU-SP)


 


นางสาวเชาวลักษณ์  สมาคม

ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์

►  TBI
►  Co-Reseach
►  P3
►  P4
►  T3

 


 


นางสาวธมลวรรณ จูมิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

►  IP

►  STDB
►  P6
 นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด

ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

►  T2
►  งานสื่อสารองค์กร

 

 นายฐาณพัฒน์  คงพัฒน์

ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

►  IDC
►  T 4.1
►  งานสื่อสารองค์กร

  


นางปิยนุช ไชยสง

ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ

►  LAB

►  P2
►  Website
►  TM
►  งานธุรการ/สารบรรณกลุ่มภารกิจ

 

 

สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)

 นายอานนท์ เทพทอง

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม

► Oil
► IRTC
► P5

 

 


นางสาวสุจิวรรณ  พวงพริก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ITA

 ► โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)


สำนักงานเลขานุการ

 


นางพิชญ์สินี  จันทรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

► งานการบริหารจัดการสำนักงาน

► งานด้านแผนและงบประมาณ
► งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
► งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
► งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
► งานด้านควบคุมภายในและความเสี่ยง

 

 นางอุษา ชูช่วย

ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

► การจัดทำงบการเงินในระบบสารสนเทศสามมิติ
► การจัดทำรายานเงินทดรองประจำเดือนของหน่วยงาน
► การจัดทำรายงานแผนการเบิกจ่าย รายเดือนของหน่วยงาน
► การจัดำท ภงด.1 ก พิเศษและหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 ก พิเศษ

 

 นางสาวดรุณี  ทองศรีนุ่น

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

► งานธุรการ สารบรรณ
► งานพัสดุ
► งานบุคคล
► งานเลขานุการ
► งานประชุมสำนักงาน
► โครงการเพิ่มดัชนีความสุขของบุคลากร

 

 


นางคำนึงนิตย์ เอียดสะโร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ.

► งานธุรการ
► งานบริการ( แจ้งซ่อมบำรุงอาคารสถานที่)
► โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร