สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงานลักษณะพิเศษ
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
ผู้บริหาร / บุคลากร
หน่วยงานภายในสำนัก
วีดีทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะฯ
โลโก้สำนัก
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก

สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 
(Institute of Community Enterprise Incubation, ICEI)

          เป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (University Business Incubation Center, UBI) จัดตั้งขึ้นโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากแหล่งทุนภายนอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านการประกอบการธุรกิจให้กับนิสิตและบุคลากรภายในสถาบันและทำการบ่มเพาะธุรกิจให้บุคคลภายนอก โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่มีนักธุรกิจในระดับวิสาหกิจในชุมชนเข้ามารับบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นจำนวนมากผ่านช่องทาง คลินิกเทคโนโลยี (Technology Clinic) ที่เป็นหน่วยงานประสานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในพื้นจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้มีดำเนินงานการประสานกับ UBI

          นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการขยายงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) มาในระดับภูมิภาครวมทั้ง 3 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งเป็นรูปแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งในมหาวิทยาลัยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้มอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละภูมิภาค และมีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Promotion Agency, SPA หรือ สอว.) เป็นผู้ประสานกิจการที่เกี่ยวข้องในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่งนี้ ในการนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ด้วยตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรองรับการเข้าร่วมในเครือข่ายดังกล่าวนี้จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมจัดหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวนี้ด้วย

          อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังมีนิสิตและบุคลากรภายในจำนวนน้อยที่ให้ความสนใจเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการหรือเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินการด้านธุรกิจเพื่อสังคมยังน้อยอยู่ จากจุดอ่อนสองประการข้างบน คือ ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิสาหกิจชุมนหรือภาคธุรกิจรายย่อย และการขาดกระบวนการบ่มเพาะให้นิสิตเตรียมพร้อมไปเป็นผู้ประกอบการทำให้จำเป็นต้องมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการบ่มเพาะนักวิชาการให้เข้าไปร่วมมือกับภาคธุรกิจในระดับวิสาหกิจในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
         
        ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจข้างบนที่ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ใหม่ โดยจัดตั้ง “สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน (Institute of Community Enterprise Incubation, ICEI)”  โดยขึ้นจากการหลอมรวมพันธกิจของ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และคลินิกเทคโนโลยี และดำเนินการร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์