สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง
แบบฟอร์ม
ระเบียบการเงิน
งานด้านการเงิน
งานด้านสารบรรณ / ธุรการ
 
ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง กลับหน้าหลัก


พระราชบัญญัติ / ข้อบังคับ / ระเบียบ

 


พระราชบัญญัติ


►  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษฺิณว่าด้วยหน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ.2558

   ระเบียบสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ว่าด้วย การบริหารงานของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พ.ศ. 2559

 

 

 

 


ประกาศ

 

►  ประกาศจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

►  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการฯ เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2559

 

 

 

คำสั่ง
 

►   คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

►    คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

►    คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

►    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

►    คำสั่งมอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

►    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและอนุกรรมการสำนักงานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

►    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup ประจำปีงบประมาณ 2562

►    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market R2M 2020)  ประจำปีงบประมาณ 2563

►    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง  (Innovative Startup)  ประจำปีงบประมาณ 2562