สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brain power skill up Platform
 
     
เปิดรับข้อเสนอหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain power skill up Platform)เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งการ Reskill และ Upskill ด้านความสามารถทางเทคโนโลยีให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
“สร้างทักษะ สร้างกำลังคน ให้ตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ”
หลักเกณฑ์พิจารณา
1. หลักสูตรสามารถตอบสนองความจำเป็น และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตได้
2. หลักสูตรมีทั้งการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถเพิ่มทักษะแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
3. จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมของหลักสูตรไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
นางสาวปิยนุช อินทร์ทองแก้ว โทร.082-8112930 E-mail: piyapong.1622@gmail.com