สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย" ประจำปี 2563
 
     

เมื่อวันนี้ 23 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดตัว "หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย" ประจำปี 2563 มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้ร่วมลงนามดังนี้
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อที่จะต่อยอดภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพัทลุง ให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งสามารถทำให้ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และยังมีโอกาสพัฒนาขยายไปยังตลาดต่างประเทศ อีกด้วย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินงานในเขตประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง จำนวน 60 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ สนองความต้องการของสังคม และสามารถการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในกิจกรรม

สำหรับการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจที่มีนวัตกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น จะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้ค่อยให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ จะทำให้สินค้าของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาด AEC และตลาดโลกมากขึ้น