สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.62 ถึงวันที่ 20 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562
 
     

 

 

ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562

 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ร่วมกับ รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง, อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส อาจารย์ที่ปรึกษาทีม, ตัวแทนนิสิต (ทีม The Avengers 1) และผู้ประกอบการ (วิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านชายคลอง-ปลาลูกเบร่) เข้าร่วม โครงการความร่วมมือ ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ทีมนักศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการดำเนินโครงการ ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

โครงการดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่งทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน, สร้างตลาด/รายได้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษา สร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ผ่านโครงการ GSB Startup Academy และ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มโอทอป ด้วยการนำความรู้สมัยใหม่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างรายได้และอาชีพให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างยั่งยืน