สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 พ.ย.62 ถึงวันที่ 4 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมชี้แจงกิจกรรมและทำสัญญาการดำเนินงานในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup
 
     

วันที่ 4 พ.ย. 62 กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมและทำสัญญาการดำเนินงานในกิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup แก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท ซิกคอร์ จำกัด ) โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ(เงินยืม) จำนวน 1,000,000 บาท และเงินค่าบริหารจัดการจำนวน 200,000 บาท ต่อปี  โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ และส่งเสริมให้นิสิตที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจได้มีโอกาสในการก่อตั้ง Smart Startup Company ได้ดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้องค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่: กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง